Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Χρηματοδοτήσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

  • Posted on:  Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2015 14:04

 

COSME, ένα ειδικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ

Το COSME (EN) υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαχειριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα πρόγραμμα που προορίζεται ειδικότερα για την στήριξη των ΜΜΕ. Το COSME αποσκοπεί να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση και στις αγορές, να στηρίξει τους επιχειρηματίες και να προωθήσει καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων. 

 

Το πρόγραμμα διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω δύο χρηματοδοτικων μέσων: 

  • Τον μηχανισμό εγγυήσεων δανείων
  • Τον μηχανισμό κεφαλαιακής συμμετοχής για την ανάπτυξη

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση της ΕΕ υπό μορφή επιδοτήσεων, δανείων και σε ορισμένες περιπτώσεις εγγυήσεων. Μπορούν επίσης να συνάψουν συμβάσεις για την παροχή ποικίλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία συνδράμει τον τομέα των ΜΜΕ χορηγώντας δάνεια μέχρι ποσού 25,000€ σε ιδιώτες για τη δημιουργία ή την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. 

Το Ευυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ με σκοπό να τις συνδράμει για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, για παράδειγμα μέσω κατάρτισης. 

Η Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις επιδοτήσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και να υποβάλλετε αίτηση είναι: