Τεχνίτες Αμαξωμάτων και Βαφέων

 • Posted on:  Δευτέρα, 09 Μάιος 2016 12:16

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ υλοποιεί Πιστοποιημένα Προγράμματα ''Τεχνίτη Αμαξωμάτων και Βαφέων'' και ''Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Φανοποιείου-Βαφείου'' για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος βάση του Νόμου που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 207/Α/11-12-85 Ν.1575/85.

 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα 

 grammi-autoapasxoloumenoi

Στα Πιστοποιημένα Προγράμματα ''Τεχνίτη Αμαξωμάτων και Βαφέων'' και ''Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Φανοποιείου-Βαφείου'' μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Τα προγράμματα χωρίζονται σε:

       1.Πρόγραμμα Τεχνίτη Αμαξωμάτων και Βαφέων

Το πρόγραμμα σπουδών του Τεχνίτη Αμαξωμάτων και Βαφέων είναι 100 ωρών και πραγματοποιείται καθημερινές σε απογευματινά ή πρωινά τμήματα. Προβλέπεται εκπαίδευση σε τεχνίτες και εμπειροτεχνίτες, εργαζομένους και εργοδότες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 207/Α/11-12-85 Ν.1575/85.

Το κόστος του σεμιναρίου 100 ωρών ανέρχεται στο ποσό των 360,00€ το οποίο καταβάλλεται σε 3 δόσεις:

 • 100,00€ καταβάλλονται μαζί με την αίτηση
 • 160,00€ καταβάλλονται στην έναρξη του προγράμματος 
 • 100,00€ καταβάλλονται με τη λήξη του προγράμματος και την απόκτηση της Πιστοποίησης 

Για τις ειδικότητες τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιείου) και τεχνίτη βαφής τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι τα εξής:

 1. Συγκολλήσεις 
 2. Τεχνολογία αμαξωμάτων 
 3. Σχέδιο ειδικότητας
 4. Βαφές αμαξωμάτων 
 5. Μηχανοκίνητα οχήματα 
 6. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας
 7. Τεχνολογία βαφής 
 8. Αιτίες που προκαλούν προβλήματα στη βαφή και πως διορθώνονται
 9. Γνώση Ν.35 (Ι) του 2006
 10. Κίνδυνοι και μέτρα ασφάλειας-προστασίας και υγιεινής στο εργαστήριο του τεχνίτη βαφής

 

       2. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Φανοποιείου-Βαφείου Αυτοκινήτων

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Φανοποιείου-Βαφείου είναι 40 ωρών και πραγματοποιείται σε απογευματινά ή πρωινά τμήματα. Προβλέπεται εκπαίδευση σε αντικέιμενα θέματος σε τεχνίτες βαφείς αυτοκινήτων για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (με βάση την Υ.Α.19197/1483/1997,καθορισμός πρόσθετων προσόντων φανοποιών-βαφέων και διαδικασιών για την έκδοση Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος καθώς και προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των ισχυουσών αδειών).

Τα αντικείμενα εκπαίδευσης του προγράμματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Φανοποιείου-Βαφείου είναι:

 1. Υγρά-απόβλητα: προέλευση-ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά-επεξεργασία-διαθεση
 2. Στερεά απόβλητα: προέλευση-συλλογή-περισυλλογή-επεξεργασία-διάθεση-ανακύκλωση
 3. Αέριες εκπομπές: μέθοδοι αντιρύπανσης-αξιολόγηση 
 4. Υγιεινή εργασίας: αερισμός χώρων εργασίας-καθορισμός αέρα-μέσα ατομικής προστασίας
 5. Τοξικές ουσίες: εργασία με επικίνδυνες ουσίες-μέτρα προστασίας
 6. Έλεγχος συνθηκών εργασίας και βαφής
 7. Επαγγελματικές ασθένειες: μέτρα προφύλαξης και θεραπείας

Το κόστος του σεμιναρίου 40 ωρών ανέρχεται στο ποσό των 150,00€ το οποίο καταβάλλεται σε 2 δόσεις. 

 • 70,00€ καταβάλλονται μαζί με την αίτηση 
 • 80,00€ καταβαλλονται στην έναρξη του προγράμματος

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος:

 1. Αίτηση 
 2. Παράβολο 29,50€ (Δ.Ο.Υ.)
 3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας 
 4. Υ/Δ του Ν.1599/1986 ότι: ''δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για λυποταξία ή ανυποταξία και δεν υπόκειμαι στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν.1763/88 «στρατολογία των Ελλήνων»''
 5. Πιστοποιητικό εργασίας (υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και θεωρημένο από τον επόπτη εργασίας (το έντυπο χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία)
 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του εργοδότη 
 7. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από αρμόδια αρχή κρατική αρχή Κ.Ε.Κ 100 ωρών, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του
 8. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή Κ.Ε.Κ. 40 ωρών, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην Περιβαλλοντική Διαχείριση Φανοποιείου-Βαφείου αυτοκινήτων 

Με τη λήξη των προγραμμάτων Χορηγούνται Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Κατάρτισης όπως προβλέπεται από το Νόμο για την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, με βάση την ύλη που ορίζεται από την υπ. Αριθ.73102/715/1988 Β.302 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

 • Ο πτυχιούχος αναγνωρισμένης σχολής της ειδικότητας χρειάζεται να κάνει μόνο τις 40 ώρες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Φανοποιείου-Βαφείου. 
 • Ο εμπειροτεχνίτης χρειάζεται να κάνει και τα δύο σεμινάρια 100 και 40 ωρών και να έχει ελάχιστη προϋπηρεσία τουλάχιστων 8 ετών, η οποία πρέπει να έχει διανυθεί την τελυταία 15ετία.

 

 

*Στις αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 Δείτε όλα τα σεμινάρια στη Λάρισα