Επαγγελματικό Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

 • Posted on:  Κυριακή, 06 Οκτώβριος 2019 00:00

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΓΡΑΜΜΗ υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας (κατηγορίας Α΄) προσαρμοσμένα στο Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (Κε.Με.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

 grammi-autoapasxoloumenoi

Βάσει της τροποποίησης του άρθρου 3 του Ν.2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.3707/2008 που αφορά στο Προσωπικό Ασφάλειας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας που εργάζεται ως Προσωπικό Ασφάλειας(Security) υποχρεούται να κατέχει Τίτλο Επαγγελματικής Κατάρτισης για την έκδοση Άδειας Εργασίας η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 105 ωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ.4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α.,κατάλληλο για εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Τύπου Α΄και απευθύνεται σε:

 1. Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται ως security-φύλακες σε εταιρίες ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειάς τους.
 2. Όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται σε οποιαδήποτε βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας. 
 3. Τους υπεύθυνους καταστημάτων πώλησης και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας.
 4. Σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.
 5. Σε αυτούς που έχει λήξη η άδεια εργασίας και επιθυμούν να επανέλθουν στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Η εκπαίδευση υλοποιείται είτε μέσω συμβατικής εκπαίδευση είτε μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης. 

Η Εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον,διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Πυρασφάλεια, πυροπροστασία και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων 
 • Παροχή πρώτων βοηθειών 
 • Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Βασικά καθήκοντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.

 Επιπρόσθετα στην τηλεκατάρτιση περιλαμβάνονται: 

 • Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκατάρτισης BigBlueButton
 • Συνεργασία με έμπειρη ομάδα Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών από το Κε.Με.Α.
 • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εγκεκριμένου από το Κε.Με.Α.
 • Συνεχή υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας από Επόπτη Τηλεκατάρτισης 
 • Συνεχή τεχνική υποστήριξη των καταρτιζομένων από Help Desk 
 • Διεκπαιρέωση της απαιτούμενης διαδικασίας για τη συμμετοχή των καταρτιζομένων πιστοποίησης του Κε.Με.Α.
 • Παροχή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στους καταρτιζόμενους

Το κόστος του προγράμματος για Πιστοποίηση και απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος ανέρχεται:

1. Στην εκπαίδευση μέσω συμβατικής κατάρτισης στα 320,00€.

2. Στην εκπαίδευση μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης στα:

 • 270,00€ για τους εργαζομένους
 • 240,00€ για τους ανέργους
 • 120,00€ για ανανέωση άδειας εργασίας Security

Μετά το πέρας του προγράμματος, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις για να αποκτήσουν την Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος (Πιστοποιητικό Τύπου Α΄) θα πρέπει να επιβαρυνθούν το παράβολο του Κε.Με.Α. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 150,00€

Το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄είναι προσαρμοσμένο στο Επαγγελματικό Περίγραμμα που έχει δημοσιοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, κατ΄εφαρμογή της υπ΄αριθ.ΓΔΟΕΣ/1/2/328 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄1020), ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ''Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας'' για το έτος 2017. 

Το πρόγραμμα των εξεταστικών περιόδων, έτους 2018 έχει ως εξής:

 

Περίοδος  Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών    Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων    Ημερομηνίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 
 1η 10-24/04/2018   19-20/05/2018 ή και 26-27/05/2018   04 έως 11/06/2018
 2η 27/08/2018- 10/09/2018   29-30/09/2018 ή και 6-7/10/2018   15 έως 22/10/2018
 3η 29/10/2018- 12/11/2018   01-02/12/2018 ή και 8-9/12/2018   17 έως 28/12/2018

 

 Δείτε όλα τα σεμινάρια στη Λάρισα