Σεμινάριο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

  • Posted on:  Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2015 00:00

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Για Την Ένταξη Στο Μητρώο Β΄ Του ΕΟΠΠΕΠ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να ενταχθούν μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης στο μητρώο Β΄ του ΕΟΠΠΕΠ και στη συνέχεια να αναλάβουν να υλοποιήσουν διδακτικές ενότητες σε θέματα της ειδικότητας τους στα Κέντα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1 και 2).

 Τόπος υλοποίησης: Λάρισα

grammi-autoapasxoloumenoi

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων , ώστε όσοι το παρακολουθήσουν να επιτύχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθώς και να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.


Προδιαγραφές και διάρθρωση του προγράμματος


Το πρόγραμμα ακολουθεί το ολοκληρωμένο μοντέλο της εκπαίδευσης από απόσταση που προτείνουν οι βασικοί μελετητές της εκπαίδευσης από απόσταση. Το μοντέλο αυτό έχει υιοθετηθεί από το Βρετανικό Open University και από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και διέπεται από τις ακόλουθες γενικές προδιαγραφές.

  1. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται σε σχέση αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευόμενους. Τους παρέχει εναύσματα για σκέψη και εμπέδωση, πολλαπλές πηγές μάθησης, δυνατότητες για μάθηση μέσω της πράξης (απάντηση σε ερωτήματα, εκπόνηση ασκήσεων) καθώς και ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση στις ασκήσεις που εκπονούν..
  2. Κάθε εκπαιδευόμενος μετέχει στη διάρκεια του προγράμματος σε ομάδα εκπαιδευομένων ( έως 20 άτομα ) , η οποία συντονίζεται από έναν εκπαιδευτή-σύμβουλο. Στο πλαίσιο αυτής της συμβουλευτικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και τον εκπαιδευτή , κάθε εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται να επικοινωνεί με τον εκπαιδευτή σύμβουλο (με mail/τηλεφωνικά ή fax) και να υποστηρίζεται από αυτόν.
  3. Κάθε εκπαιδευόμενος εκπονεί στη διάρκεια του προγράμματος που συμμετέχει, μία γραπτή εργασία την οποία παρουσιάζει στον εκπαιδευτή-σύμβουλο και στην ομάδα των συνεκπαιδευμένων παρέχοντάς του τη δυνατότητα ανατροφοδότησης για την εργασία.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων εκπαιδευτών γίνεται (σύμφωνα με την επικρατούσα σήμερα τάση στη διεθνή πρακτική) όχι τόσο με βάση τις θεωρητικές γνώσεις που είχαν ή απέκτησαν από το πρόγραμμα όσο με βάση την ικανότητά τους να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις στην εκπαιδευτική πράξη. Συνεπώς, βασικό στοιχείο της αξιολόγησης είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός μίας διδακτικής ενότητας διάρκειας 25 ωρών καθώς και ο σχεδιασμός μίας εικοσάλεπτης (20΄) μικροδιδασκαλίας, την οποία θα παρουσιάσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευτή-σύμβουλο. Είναι υποχρεωτικό όλοι οι εκπαιδευόμενοι να παρουσιάσουν μία μικροδιδασκαλία καθώς και να προσκομίσουν τυχόν συνοδευτικά υλικά ( έντυπα, υλικά, αρχεία παρουσιάσεων κλπ.). Όπως επίσης, υποχρεωτική είναι και η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές συναντήσεις των εκπαιδευόμενων.


Το συνολικό κόστος του σεμιναρίου είναι 200€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται κόστος του παράβολου το οποίο ορίζεται από την επίσημη ανακοίνωση της σελίδας του ΕΟΠΠΕΠ και διαμορφώνεται ως εξής:

Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην οποία δε δηλώνουν καμία μεταβολή/προσθήκη στα στοιχεία που έχουν ήδη αναγνωρισθεί και συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο προσόντων τους   60€
Εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας στην οποία δηλώνουν μεταβολές/προσθήκες στα στοιχεία που έχουν ήδη αναγνωρισθεί και συγκροτούν το χαρτοφυλάκιο προσόντων τους.  90€
Νέοι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας.  120€
Εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και υποψήφιοι για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας που έχουν ήδη καταθέσει πλήρη αίτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εγκεκριμένη από το Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ και υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση διαχείρισης μεταβολών χαρτοφυλακίου.  30€

 

 Δείτε όλα τα σεμινάρια στη Λάρισα