ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

  • Posted on:  Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2016 15:29

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα νέα δεδομένα που έχει εισαγάγει στο εργασιακό τοπίο, κάνουν τις συνθήκες ακόμα πιο ανταγωνιστικές.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ το κρατικό δίπλωμα αποτελεί τη μεγαλύτερη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών για δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και στην Ενωμένη Ευρώπη.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΓΡΑΜΜΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΓΡΑΜΜΗ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001). Το ΙΙΕΚ ΓΡΑΜΜΗ είναι αναγνωρισμένο από το υπουργείο Παιδείας.

Η λειτουργία του ΙΕΚ ΓΡΑΜΜΗ διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4186/ΦΕΚ Α΄ 193/17-09-2013.  Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΓΡΑΜΜΗ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.