Επαγγελματική Αποκατάσταση

  • Posted on:  Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2016 10:07

Ο απόφοιτος της σχολής μας λαμβάνει μετά την επιτυχή  ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας και στη συνέχεια αποκτά κρατικό Δίπλωμα με άμεση αναγνώριση στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα.
Το Δίπλωμα είναι ισότιμο του Ελληνικού Δημοσίου και παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μόρια, για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).


Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΓΡΑΜΜΗ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.


Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΓΡΑΜΜΗ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.